สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศตารางการเข้าสอบปลายภาค ออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563 (กศ.บท) และ คู่มือการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บท 1/2563 ผ่านระบบออนไลน์ SRU e-Exam

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศตารางการเข้าสอบปลายภาค ออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563 (กศ.บท)

และ คู่มือการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บท 1/2563 ผ่านระบบออนไลน์ SRU e-Exam

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมีคณะกรรมการภายนอก

  1. อาจารย์พิชญ์สินี เควด
  2. คุณรัชตะ มารัตน์
  3. รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จัดโดย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2563

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2563

ดาวน์โหลด คู่มือการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ผ่านระบบออนไลน์ SRU e-Exam

ดาวน์โหลด คู่มือการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ผ่านระบบออนไลน์ SRU e-Exam

รายงานผลการดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานผลการดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประกาศจาก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดสอบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้อาจารย์ ดำเนินการดังนี้

ประกาศจาก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เนื่องด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดสอบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้อาจารย์ ดำเนินการดังนี้

โครงการอบรมความรู้ “การจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วยการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายโดย รศ.ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล

ดาวน์โหลดไฟล์วิทยากร รศ.ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล