รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554

 GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 GED2001 : พุทธทาสศึกษา 

 GED2002 : ปรัชญากับชีวิต

 GED2003 : การพัฒนาตน

 GED2004 : สุนทรียศาสตร์

 GED3001 : วิถีโลก

 GED3002 : วิถีไทย 

 GED3003 : กฎหมายกับสังคม 

 GED4001 : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

 GED4002 : การคิดและการตัดสินใจ 

 GED4003 : คอมพิวเตอร์กับชีวิต 

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

 GELA101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 GELA102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 GELA103 : ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ

 GEHU101 : ความงดงามของชีวิต 

 GEHU102 : ปรัชญา ศาสนา และพุทธทาสศึกษา

 GESO101 : พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก

 GESO102 : วิถีชีวิตกับสังคม

 GESC101 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 

 GESC102 : การพัฒนาการคิด 

 GESC103 : สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต