รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 1/2563

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 1/2563

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554

GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 

GED2001 : พุทธทาสศึกษา 

GED2002 : ปรัชญากับชีวิต 

GED2003 : การพัฒนาตน 

GED2004 : สุนทรียศาสตร์ 

GED3001 : วิถีโลก 

GED3002 : วิถีไทย 

GED3003 : กฎหมายกับสังคม 

GED4001 : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

GED4002 : การคิดและการตัดสินใจ 

GED4003 : คอมพิวเตอร์กับชีวิต 

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

GELA101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

GELA102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

GELA103 : ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 

GEHU101 : ความงดงามของชีวิต 

GEHU102 : ปรัชญา ศาสนา และพุทธทาสศึกษา 

GESO101 : พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 

GESO102 : วิถีชีวิตกับสังคม 

GESC101 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 

GESC102 : การพัฒนาการคิด

GESC103 : สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต