หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

  เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

word-logo

 เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมวดที่ 1 – 3

word-logo

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

word-logo

 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
          หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
          หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และภาคผนวก ก – ค

ภาคผนวก ง สาระสำคัญในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาคผนวก จ กระบวนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

word-logo

ภาคผนวก ฉ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560