ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จัดโดย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Leave a Comment