สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศตารางการเข้าสอบปลายภาค ออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563 (กศ.บท) และ คู่มือการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บท 1/2563 ผ่านระบบออนไลน์ SRU e-Exam

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศตารางการเข้าสอบปลายภาค ออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563 (กศ.บท)

และ คู่มือการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บท 1/2563 ผ่านระบบออนไลน์ SRU e-Exam

Leave a Comment